Pseudoakondroplasi

Pseudoakondroplasi, også kalt pseudoachondroplastisk dysplasi eller pseudoachondroplastisk spondyloepiphyseal dysplasi. Pseudoakondroplasi er en sjelden, arvelig tilstand som innebærer moderat til alvorlig kortvoksthet med forandringer i skjelettet (skjelettdysplasi). Barna har vanligvis normal lengde ved fødselen, men lengdeveksten flater ut ved ett til to års alderen. Forventet slutthøyde varierer fra 90 til 150 centimeter.

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på TRS sine sider
Les mer på helsebiblioteket.no