Kommunikasjon og samspill med barn som mister ferdigheter

Spesialpedagog Monica Andresen på Frambu snakker i dette foredraget om kommunikasjon og samspill med barn som mister ferdigheter. Andresen forklarer at det er mulig å legge til rette for kommunikasjon og samspill, hun snakker om faktorer som virker inn på kommunikasjon, og gir en rekke råd til støttepersoner.

Kort oppsummering av innhold

Andresen sier først noe om kommunikasjonskompetanse og referer til Lorentsen som har definert kommunikasjonskompetanse som «all den kompetansen en person har til rådighet til å ytre seg i meningsdannende kommunikasjon i sosial samhandling med andre». Den totale kommunikasjonskompetansen kommer først til uttrykk i samspill med personer som legger til rette for at personen skal forstå og bli forstått, sier Andresen, og referer til Løvås som har skrevet at «god kommunikasjon mellom partene er avhengig av en kunnskapsrik, fysisk og følelsesmessig nær støtteperson». God kommunikasjon er avhengig av oss som fagpersoner, sier Andresen.

Andresen forklarer at det er mulig å legge til rette for kommunikasjon og samspill ved å forstå og bli forstått, og deltagelse og sosial tilhørighet.

Det er viktig at støttepersoner/samspillspartnere har kunnskap om barnet, kunnskap om diagnosen og forløpet, kunnskap om den helsemessige situasjonen, samarbeider med foreldre, personalgruppen og øvrig tjenesteapparat, at det er gode rammevilkår, og at det er et faglig og personlig engasjement, sier Andresen.

Andresen sier at det er en rekke faktorer som virker inn på kommunikasjon og samspillsferdigheter, og disse er språk, kognitive prosesser, sanser, motorikk, affektive prosesser og medisinsk besvær.

Det er viktig å skape oversikt og sammenheng i tilværelsen, sier Andresen, og presiserer at oversikt, forutsigbarhet og sammenheng øker forståelse og trygghet og styrker mulighet for kommunikasjon og samspill. For å oppnå dette anbefaler Andresen å sikre at timer, dager og uker henger sammen, sikre gode overganger, skape kontinuitet og sammenheng mellom arenaer og opplevelser, og se nåtid og fortid i sammenheng.

Andresen snakker om totalkommunikasjon, som er en positiv innstilling ovenfor barnet til å kunne forstå og ytre seg, og strukturert totalkommunikasjon, som er metode som bruker strukturen som et hjelpemiddel for kommunikasjon. Deretter ser Andresen på hva vi gjør når verbalspråket svekkes og signalene blir utydelig, og gir en rekke råd til hvordan fagpersoner kan møte denne utfordringen.

Avslutningsvis tar Andresen opp tilhørighet og samhandling med andre barn og tilrettelegging for samspill og deltagelse.

Foredraget ble holdt på kurset «Samtale med barn som mister ferdigheter» som ble holdt på Frambu 25. august 2016.

Informasjon

Sist oppdatert: 3. desember 2020