Gutt pilker på isen. Foto.
5 minutter

Å ta i mot et barn med ryggmargsbrokk

I denne filmen forteller foreldre til barn med ryggmargsbrokk hva de mener er viktig at ansatte i skolen har...
Målgruppe: Lærere og ansatte i skolen.
44 min

Aldring hos personer med utviklingshemning

Aldring er en prosess som innebærer forandring, også for personer med utviklingshemning
Målgruppe: Fagpersoner og tjenesteytere som arbeider med voksne personer med utviklingshemning
To personer kommuniserer via ASK. Foto.
60 min

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) - hva er det?

Innføring i ASK, og hvordan det kan brukes i hverdagen
Målgruppe: Fagpersoner som jobber, eller skal jobbe, med personer med sjeldne diagnoser som mangler verbalt språk og bruker alternativ og supplerende kommunikasjon
47 min

Angelmans syndrom og kognitiv overbelastning

Forstå hvordan kognitiv overbelastning kan oppleves for personer med intellektuell funksjonsnedsettelse.
Målgruppe: Fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer med Angelmans syndrom og andre sjeldne diagnoser som kan forårsake en intellektuell funksjonsnedsettelse.
11 min

Barn som mister ferdigheter - beredskapsplan og akuttplan

Hva er en beredskapsplan/akuttplan og hvordan utvikle den for familier som har barn som mister ferdigheter.
Målgruppe: Fagpersoner og tjenesteytere i kommuner eller fylkeskommuner som jobber med barn og unge med en alvorlig fremadskridende tilstand og deres familier
30 min

Barn som mister ferdigheter - tjenesteytere og egenomsorg

Gode teknikker som tjenesteytere og andre kan bruke til å styrke sin egenomsorg
Målgruppe: Fagpersoner og tjenesteytere i kommuner eller fylkeskommuner som jobber med barn og unge med en alvorlig fremadskridende tilstand og deres familier
Kortvokst barn åpner dør
4,5 minutter

Barnehage og skolestart for kortvokste

I denne filmen får du en introduksjon til tilrettelegging for kortvokste barn i skolen og barnehagen. Målet er...
Målgruppe: Ansatte i skole og barnehage
Barn med dysmeli i skolegarderobe
3,5 minutter

Dysmeli og skolehverdagen

I denne filmen kan du lære om dysmeli og hvordan du tilrettelegger for at barn med dysmeli får en best mulig...
Målgruppe: Lærere og ansatte i skolen
Gutt i døråpning
4 minutter

Eksempler på tilrettelegging i skolen

Vestad skole er en spesialtilpasset skole som har gjort mange tiltak og tilpassinger for elever med ulike...
Målgruppe: Ansatte i skolen
39 min

Ernæringstiltak og kostråd til barn med sjeldne diagnoser

Lær om ernæringstiltak og kostråd ved spiseutvikling hos førskolebarn med sjeldne diagnoser
Målgruppe: Ansatte i barnehager og på helsestasjoner
39 min

Funksjonshemming og møte med arbeidslivet

Hvordan personer med funksjonshemming kan inkluderes i arbeidslivet. Viktig å verdsette annerledeshet.
Målgruppe: Fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer med en nevromuskulær sykdom.
42 min

Helsesøsters rolle - muligheter og utfordringer

Hva er helsesøsters rolle i møte med barn med sjeldne diagnoser?
Målgruppe: Ansatte i barnehager og på helsestasjoner
29 min

Hjernesykdommer hos barn - epilepsi

Lær om epilepsi ved hjernesykdommer hos barn
Målgruppe: Fagpersoner og tjenesteytere i kommuner eller fylkeskommuner som jobber med barn og unge med en alvorlig fremadskridende tilstand og deres familier
Elisabeth Daae om å snakke med barn om Huntingtons sykdom
8 minutter

Huntingtons sykdom - å snakke med barn

Bli kjent med hvorfor og hvordan det kan være hensiktsmessig å snakke med pasientens barn om Huntingtons...
Målgruppe: Fagpersoner som arbeider med personer med Huntingtons sykdom og fagpersoner som kommer i kontakt med pårørende til personer med Huntingtons sykdom.
Bildet viser Jeanette Ullmann Miller som gjør en øvelse
10 + 5 min

Huntingtons sykdom - fysioterapi og fysisk aktivitet

Få kunnskap om hva fysisk aktivitet kan bety for pasienter med Huntington sykdom og bli kjent med noen øvelser...
Målgruppe: Fysioterapeuter og andre fagpersoner som gir bistand til personer med Huntingtons sykdom
Bilde av Merete Røthing
19 minutter

Huntingtons sykdom - pårørende

Bli kjent med hvordan pårørende, særlig barn, kan oppleve å ha en person med Huntingtons sykdom i familien.
Målgruppe: Fagpersoner som arbeider med personer med Huntingtons sykdom og fagpersoner som kommer i kontakt med pårørende til personer med Huntingtons sykdom.
Leger studerer røntgenbilde
15 min

Introduksjonskurs - cystisk fibrose

Kurset gir grunnleggende kunnskap om sykdommen Cystisk fibrose (CF). Symptomer, årsak, behandling og...
Målgruppe: Leger og helsepersonell.
32 min

Ivaretakelse av dere som er tjenesteytere

Lær om å arbeide med barn som mister ferdigheter
Målgruppe: Fagpersoner og tjenesteytere i kommuner eller fylkeskommuner som jobber med barn og unge med en alvorlig fremadskridende tilstand og deres familier
Fotballer
5 minutter

Klinefelters syndrom - tilrettelegging for fysisk aktivitet

Lær hvordan du kan legge til rette for mestring av fysisk aktivitet for gutter med Klinefelters syndrom.
Målgruppe: Lærere i kroppsøving
Jente og sykepleier
7 min

Larynxaspirat

Dette er en veileder for sykepleiere, helsesøstre og leger som skal ta larynxaspirat (sugeprøve) av slim til...
Målgruppe: Sykepleiere, helsesøstre og leger
37 min

Medisinske årsaksforklaringer til spisevansker hos barn

Få et innblikk i medisinske årsaker til at barn med sjeldne diagnoser kan ha spisevansker
Målgruppe: Ansatte i barnehager og på helsestasjoner.
45 min

Medisinske aspekter ved raskt fremadskridende tilstander

Lær om medisinske aspekter ved raskt fremadskridende tilstander
Målgruppe: Fagpersoner og tjenesteytere i kommuner eller fylkeskommuner som jobber med barn og unge med en alvorlig fremadskridende tilstand og deres familier
42 min

Når barns spiseutvikling følger et annet utviklingsforløp

Spiseutfordringer hos barn med sjeldne diagnoser. Hvordan fokusere på ernæring og spiseutvikling samtidig
Målgruppe: Ansatte i barnehager og på helsestasjoner.
35 min

Nevromuskulære sykdommer - kropp og seksualitet

Få et innblikk i hva seksuell helse er og hvordan tema rundt sex kan kommuniseres på en god måte.
Målgruppe: Fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer med en nevromuskulær sykdom, og andre sjeldne diagnoser som indirekte eller direkte, kan påvirke en persons seksuelle helse.
44 min

Nevromuskulære sykdommer og frafall i videregående skole

Hvorfor har personer med en fysisk funksjonsnedsettelse større sannsynlighet for frafall i videregående skole?
Målgruppe: Fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer med en nevromuskulær sykdom og andre sjeldne diagnoser som kan forårsake at personer får en funksjonsnedsettelse.
44 min

Nevromuskulære sykdommer og hverdagsmedisin

Lær om fellesutfordringer som personer med muskelsykdommer kan oppleve og få tips til mulige løsninger.
Målgruppe: Fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer med en nevromuskulær sykdom.
Barn med OI i gymsal
3 minutter

OI – tilretteleggelse for fysisk aktivitet i skolen

Det er viktig at barn med OI får mulighet til å delta i kroppsøvingsfaget. I denne filmen får du tips til...
Målgruppe: Ansatte i skole og barnehage
47 min

Psykisk helse og muskelsykdommer

Hvordan kan muskelsykdommer påvirke personers psykiske helse? Lær om forebygging av uhelse og mestring
Målgruppe: Fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer med en nevromuskulær sykdom.
48 min

Psykososial støtte når et barn dør

Lær om tapsorientert mestring og gjenoppbyggelses-orientert mestring når et barn dør
Målgruppe: Fagpersoner og tjenesteytere i kommuner eller fylkeskommuner som jobber med barn og unge med en alvorlig fremadskridende tilstand og deres familier
20 minutter

Spedbarnsepilepsi med migrerende fokale anfall - en mor...

Filmen gir innblikk i hvordan hverdagen er og betraktninger rundt det å være mor for et barn med...
Målgruppe: Helsepersonell, andre tjenesteytere og pårørende.
Liten gutt med akondroplasi
6,5 minutter

Studie på nytt legemiddel ved akondroplasi

I denne filmen intervjuer overlege Svein Otto Fredwall, genetiker Ravi Savarirayan om hans forskningsprosjekt...
Målgruppe: Leger og forskere
33 minutter

Trisomi: Ivaretakelse av foreldre

Hvordan ivareta foreldre under svangerskap og fødsel ved trisomi 13 eller 18
Målgruppe: Fagpersoner som er i kontakt med foreldre som venter eller nettopp har født barn med trisomi 13 eller 18
9 minutter

Tuberøs sklerose - en bror forteller

Filmen gir innblikk i hvordan det er å ha en søster med tuberøs sklerose.
Målgruppe: Helsepersonell, avlastnings- og boligpersonell, lærere og barnehagepersonell og andre tjenesteytere. Filmen kan også være nyttig for deg som har tuberøs sklerose eller er...
12 minutter

Tuberøs sklerose - en mor forteller

Filmen gir innblikk i det å være mor for en datter med den sjeldne diagnosen tuberøs sklerose.
Målgruppe: Helsepersonell, avlastnings- og boligpersonell, lærere og barnehagepersonell og andre. Filmen kan også være nyttig for deg som har tuberøs sklerose eller er pårørende.
30 minutter

Undervisningsfilm om epileptiske anfall

Lær hvordan ulike epileptiske anfall ser ut.
Målgruppe: Helsepersonell, avlastnings- og boligpersonell, lærere og barnehagepersonell eller andre tjenesteytere kan bruke filmene i undervisning og veiledning. Filmen er også nyttig for deg...
47 min

Williams' syndrom - hva kan man gjøre med engstelse?

Lær om å regulere følelser, endre/nyansere tankene, eksponere seg for det man er redd for, og medisiner
Målgruppe: Fagpersoner og tjenesteytere som arbeider med voksne personer med Williams’ syndrom
39 min

Williams' syndrom - musikkglede

Musikk har innvirkning på motorisk funksjon, utvikling av språk, kognisjon, livskvalitet og mestring
Målgruppe: Fagpersoner og tjenesteytere som arbeider med voksne personer med Williams’ syndrom